هفتمین دوره ی جمع بندی با طعم تیزهوشان - پنجم تا هشتم فروردین 98