گزارش تصویری از اولین مسابقه هوش و استعداد تحلیلی دُرنا

 
 
 
 
 
 
 
 

اسامی برگزیدگان اولین مسابقه هوش و استعداد تحلیلی درنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهداء جوائز به برگزیدگان