گزارش تصویری از دومین مسابقه هوش و استعداد تحلیلی دُرنا

 
 
 
 
 
 
 

 

اهداء جوائز به برگزیدگان