سیستم آموزشی

هر سیستم دارای یک چرخه فعالیت است که شامل درونداد (ورودی)، فرآیند و برونداد(خروجی) می باشد. دانش آموزان در مجموعه های نخبه پروران پس از مشخص نمودن هدف خود وارد سیستم آموزشی ما می شوند. فرآیند آموزش ما شامل؛ منابع معتبرآموزشی، اساتید حرفه ای، طرح درس منسجم، آزمون های دوره ای، مشاوره ی درسی و در برونداد بسته به نوع هدف اولیه (پذیرفته شدن در مدارس برتر، تحکیم پایه درسی یا هردو) با موفقیت خارج می شوند.