آزمون های آزمایشی

آزمون یا ارزشیابی یکی از مهمترین اصول مهم فرآیند یاددهی و یادگیری است.

در دوره های آموزشی نخبه پروران ارزشیابی به صورت مرحله ای و منظم صورت می گیرد. برنامه ارزشیابی سالانه، هفته اول کلاس ها به دانش آموزان داده می شود.

انواع ارزشیابی در نخبه پروران:

الف) ارزشیابی کلاسی؛ این ارزشیابی ها به صورت تکدرس و بدون نمره منفی در کلاس درس برگزار و هدف از آن اندازه گیری میزان آموخته های دانش آموز در آن درس طی دو هفته آموزشی است.ب) ارزشیابی دوره ای؛ ارزشیابی دوره ای به صورت ماهانه و با ارائه ی برنامه ی بودجه بندی به صورت جامع تمام دروس برگزار می شود. ارزشیابی دوره ای برای پایه های ششم و نهم همراه با نمره منفی و زمان بندی دقیق است.

آزمون(مسابقه)دُرنا

نخبه پروران از سال ۱۳۹۲ هر سال سه مرحله آزمون دُرنا (سنجش سواد ریاضی) در ماه های مهر (تشخیصی)، دی و اردیبهشت در سطح مدارس ابتدایی شهر تهران برگزار کرده است.

ا توجه به سیاستهای جدید وزارت آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی از سال ۱۳۹۷ این آزمون از سنجش سواد ریاضی به مسابقه هوش و استعداد تحلیلی تغییر کرده که اولین مرحله آن در آذر ۱۳۹۷ برگزار شد. مسئله های این مسابقه فقط برای سنجش آموخته های ریاضی دانش آموزان طراحی نشده است، بلکه هدف اصلی آنها بکارگیری توانمندی دانش آموزان در حل خلاقانه مسئله است. دانش آموزان در هر سطحی می توانند در این مسابقه شرکت کنند.